Svet-Stranek.cz
Třída 2.A, Dvorecká 4, Tuřany
Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Informace:Třída 2.A, Dvorecká 4, Tuřany

Informace

VÁŽENÍ RODIČE,
OMLOUVÁM SE, ALE ASI JSEM ŠPATNĚ DOMLUVILA VYSTUPOVÁNÍ NA TUŘANSKÉM ZELÍ S TŘÍDOU 2. A, PROTO S DĚTMI LETOS VYSTUPOVAT NEBUDEME. JE MI TO LÍTO A DĚTEM SE OMLOUVÁM.

JANA DUMOVÁ


Informace pro rodiče třídní schůzky dne 10. 9. 2018
1. Harmonogram školního roku
Je umístěn na stránkách školy
Prosíme rodiče o jeho prostudování
Obsahuje informace o třídních schůzkách, hovorových hodinách, dnech otevřených dveřích,
prázdninách a dalších plánovaných akcích školy
3krát ročně třídní schůzky, 2krát ročně hovorové hodiny s rozpisem (doporučujeme účast
rodiče i žáka)

2. Elektronická žákovská knížka = webová aplikace Bakaláři
Od třetí třídy

3. Kroužky

Přírodovědný - J. Dumová ÚT pro 2.A 13:00 - 13: 45h - venku nebo ve třídě 2.A

Tanečky - A. Grünwaldová ST pro 3.A 13:00-13:45h ,
ČT pro 1.A+2.A 13:00-13:45h herna Dvorecká

Keramika - P. Pítra, ČT pro 2. – 4.A 14:30 – 16:00 cena 1000 Kč/pololetí - ZŠ Měšťanská


Angličtina pro prvňáčky - Š. Stehlíková, ÚT pro 1.A 12.15-13.00 třída Dvorecká

Sportík - S. Haňka, Čt pro 1 - 4. A asi 14:00 - 15:00 ZŠ Měšťanská

4. Školní vzdělávací program
Na stránkách školy: zsmestanska.cz

5. Školní řád
Na stránkách školy
Obsahuje důležité informace, všichni rodiče by si ho měli prostudovat, podepsali, že jsou
s ním seznámeni
Připomenout pravidla pro omlouvání
Povinnost rodičů posílat děti do školy – omlouvání z důvodu rodinné rekreace jen
výjimečně a vždy nutné doložit žádost řediteli školy

Hlášení úrazů – bezprostředně po úrazu- učitelé se dětí budou na úrazy ptát zvláště po TV

Součástí školního řádu je i klasifikační řád

BUDE ZŘÍZEN ŠKOLNÍ FACEBOOK

6. Stravování
Na budovách začnou být v průběhu září vydávány dva obědy
Oběd lze volit v elektronickém systému stravování
K odběru oběda je nutné pořídit čip
Čipy dětem označte, aby je bylo možné snadno rozlišit
Pokud bude z důvodů nedostatečného počtu obědů jedno z jídel zrušeno, bude automaticky
přihlášeno jídlo druhé. Pokud o ně nemáte zájem, musíte oběd odhlásit v elektronickém
systému.

7. Lyžařský kurz pro 3. - 5. ročník
Olešnice, leden 2018 detaily budou upřesněny - děti z 2. tř. se budou moci přihlásit, pokud
bude malý počet starších dětí
Proběhne anketa přes Komens – zda by rodiče měli v příštím roce o týdenní LVK

8. Plavání pro 2.- 3. ročník
2. pololetí Dvorecká i Požární v termínu od 20.2. 2018 Aquapark Kohoutovice
bude se jezdit vždy v úterý
Dojde k dočasné změně rozvrhu
Plavání hradí škola, na dopravu bude použita dotace z prostředků MŠMT

9. Vstup do budov Požární a Dvorecká
Z bezpečnostních a hygienických důvodů platí zákaz vstupu rodičů do vnitřních prostor
školy – za prosklené dveře na obou budovách.

Dodržování zajišťují recepční – byly poučeny

Pokud rodiče potřebují řešit něco s učitelkami nebo vychovatelkami je nutné se předem
domluvit (písemně, telefonicky) – tato návštěva bude nahlášena na vrátnici a zapsána při
příchodu do sešitu u recepce

Pokud se jedná o nějakou urgentní situaci – recepční sežene dotyčného vyučujícího, ten si
zajde pro návštěvu dolů k recepci, nelze narušit výuku a dozor nad dětmi musí vždy být v
takovém případě zajištěn!!!!

10. IVP + PLPP + mentoring
Pokud rodiče mají pocit, že dítě potřebuje podpůrné opatření, kontaktují třídního učitele a
dohodnou se na způsobu podpory. (PLPP, mentoring)
IVP doporučují poradny, rodič si o IVP žádá.

11. Postup při objednávání do poradny
Objednává se vždy rodič (pokud TU vyšetření doporučil, je třeba před návštěvou poradny
poskytovat podpůrná a vyplnit školní dotazník)
Jakmile rodič obdrží termín, informuje školu a podepíše souhlas s poskytnutím informace
Škola předá informace o žákovi PPP nejpozději 3 dny před uvedeným termínem vyšetření

12. Souhlasy – GDPR
nechala jsem vám to podepsat na schůzce

13. Placení
kopie 100 Kč, výkresy 80 Kč

14. Plánované akce se třídou v tomto školním roce
- Každý měsíc chci chodit do knihovny – souhlas/nesouhlas

- Seznámení s našimi třídními projekty - ŠNECI + BESEDA SE ZVÍŘÁTKY

ČTENÍ, Ostrov vzdělanosti

PROJEKT: Povolání, zájmy rodičů

Návštěva u pana starosty, asi LETIŠTĚ TUŘANY

- Tuřanské zelí 22.9. – chci se s dětmi zúčastnit

15. Informace pro třídu

Seznámení vás, rodičů, s průběhem roku

Ukázat, jaké učebnice mají děti do kterých hodin nosit

Písemné odsouhlasení našich www stránek

Testování dětí

LZE SE REGISTROVAT NA:

- www.logickaolympiada.cz - do 30.září 2018.

Prosím vás, rodiče, o spolupráci a děti zaregistrujte, pak mi napište do deníčku, že jsou děti již registrované. Testovala bych děti na PC ve škole.

Velice vám všem děkuji za pohodovou atmosféru na schůzce :)Prosím, nezapomeňte na středu 12.9. 2018 POSLAT PO DĚTECH TĚLOCVIK

Tv – oblečení a obuv do tělocvičny (tričko, kraťasy, cvičky nebo botasky s bílou
podrážkou) i na hřiště (tepláková souprava, botasky), švihadlo

Dále: lepidlo, nůžky, voskovky, temperové barvy, barevné papíry a tvrdá fólie na
psaní velká – formát A4, obaly na sešity a zápisník (na učebnici ČJ a pracovní
sešity si dokoupíte dle učebnic)
Do penálu - pastelky (12 ks), guma, tužka č. 1 – 1 kus, tužka č. 2 – 2 kusy, tužka č. 3 – 1 kus,
pero
+ trojúhelník, balík papírů na kopírování, kapesníky, přezůvky

Výkresy pro celou třídu koupeny - CENA 80,- za dítě


- ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
odhlašovat obědy místo paní Vrbkové, která odešla na rodičovskou dovolenou, je možné u nové vedoucí školní jídelny paní ŠÁRKY FIEDLEROVÉ, lze opět volat na tel. číslo:
533 433 323, nebo poslat email: sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz.- OVOCE DO ŠKOL
dětem se rozdává balíček (ovoce, někdy i zdravé pitíčko) z projektu OVOCE DO ŠKOL.
Tento balíček budou děti dostávat 1x za 14 dní.


- ABSENCE ŽÁKA
Vyřizování osobních záležitostí žáků a absence žáků
- Předem neplánovanou nepřítomnost žáka ve vyučování (např. nemoc, náhlou nevolnost apod.) nahlásí škole zákonný zástupce nejpozději do 3 dnů písemně nebo telefonicky. V rámci zajištění bezpečnosti žáků doporučujeme zákonným zástupcům sdělit nepřítomnost žáka ve škole bezodkladně
- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění
o třídního učitele, jedná-li se o absenci v délce 1 vyučovací hodina až 3 dny
o ředitelku školy, jedná-li se o absenci delší než 3 dny
Žádost o uvolnění podávají zákonní zástupci v písemné podobě s uvedením důvodu nepřítomnosti třídnímu učiteli. Pro žádost určenou ředitelce školy použije zákonný zástupce formulář vypracovaný školou, jehož součástí je příloha s rozpisem zameškaného učiva, které se musí žák naučit.
- Ve všech případech musí být absence poté bezodkladně písemně omluvena v ŽK zákonným zástupcem žáka, případně i lékařem.
- Na straně školy omlouvá absenci třídní učitel zpravidla na základě údajů v omluvném listě.
- Návštěva lékaře není automaticky důvodem k celodenní absenci žáka, délka absence musí být úměrná charakteru ošetření a vzdálenosti od školy.
- ŘŠ může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu na žádost jeho zákonného zástupce a zároveň určí náhradní způsob vzdělávání.
- Neomluvená absence žáků je řešena individuálně, její opakování je hrubé porušení školního řádu.

DENÍČKY
- Deníčky - vše, co bude probíhat ve škole, akce, prázdniny a jakékoliv další informace, se bude lepit do deníčku, deníčky je nutné prohlížet každý den. I vy rodiče, budete – li potřebovat cokoliv od nás, pište také do deníčku.
+ www stránky: www.jdumova.svet-stranek.cz
návštěvníků stránky
celkem9 945