Svet-Stranek.cz
Třída 1.A, Dvorecká 4, Tuřany
Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Informace:Třída 1.A, Dvorecká 4, Tuřany

Informace

VÝUKA OD PONDĚLÍ
OD PONDĚLÍ SE UČÍME JEN Z PRACOVNÍCH LISTŮ, NEBO PŮJDEME NA VYCHÁZKU, PROTO DĚTEM DEJTE JEN BAŤŮŽKY SE SVAČINOU, PITÍ, PENÁL A DENÍČEK + OBLEČENÍ I OBUV NA PŘÍPADNOU VYCHÁZKU - DLE POČASÍ.


VÁŽENÍ RODIČE,
NA RECEPCI JSEM VÁM NECHALA K PODEPSÁNÍ DALŠÍ SEZNAM, VRÁCENÍ PENĚZ ZA ŠKOLU V PŘÍRODĚ, ALE BOHUŽEL OFICIÁLNĚ NEMOHU ZAPOČÍTAT DALŠÍ SEŠITY DO DRUHÉ TŘÍDY ZA 28,-, PROTO VE VRÁCENÍ FIGURUJE TATO ČÁSTKA 61,- NA DÍTĚ. JINAK BYCH VÁM VRACELA 33 ,- DĚKUJI ZA PODEPSÁNÍ SEZNAMU, POTŘEBUJE HO PANÍ EKONOMKA. V PONDĚLÍ PŘEPLATEK PO DĚTECH VRÁTÍM, POKUD BYSTE CHTĚLI, MOHLA BYCH S DĚTMI JÍT TŘEBA NA ZMRZKU. pROSÍM, NAPIŠTE MI DO DENÍČKU VARIANTU. DĚKUJI

PŘEPLATEK ZA ŠKOLU V PŘÍRODĚ
ZA ŠKOLU V PŘÍRODĚ VÁM BUDE VRÁCENO 620 kČ, KTERÉ VYZVEDNEME S KOLEGYNÍ V KANCELÁŘI ŠKOLY A TYTO PENÍZE POŠLU NA PRACOVNÍ SEŠITY DO 2. TŘÍDY V CENĚ 559,- NA ŽÁKA, COŽ JSME SE DOMLUVILI NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH. ZÍTRA VÁM NALEPÍME INFORMACE DO DENÍČKU A PROSÍM VÁS TÍMTO O PODPIS, ŽE S TÍM SOUHLASÍTE/NESOUHLASÍTE. NA RECEPCI JEŠTĚ BUDETE MÍT NACHYSTANÝ SEZNAM DĚTÍ CELÉ TŘÍDY, KDE PODPISEM POTVRDÍTE, ŽE VRÁCENÉ PENÍZE ZA ŠKOLU V PŘÍRODĚ LZE VYUŽÍT NA PLATBU PRACOVNÍCH SEŠITŮ. DĚKUJI
DNES JSEM DĚTEM NALEPILA I PLATBU ZA DALŠÍ SEŠITY, KTERÁ BUDE TAKÉ ODEČTENA Z PŘEPLATKU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ. Na recepci vám opět nechám arch i na tuto částku - 27,70. Zbytek peněz Vám potom vrátím po dětech.


PRVOUKA
Milí rodiče, v hodině Prvouka teď v červnu chci dětem povídat o cestování a každý týden s nimi procestovat nějakou zemi. Prosím Vás tímto, nachystejte pro děti nějakou fotografii z Vaší dovolené a připoneňte jim, kde to bylo a co tam je pěkného, zajímavého. Tím se budeme připravovat na prázdniny a třeba si takto najdeme zajímavé místo i pro vaše prázdniny. Když si o něčem povídají děti, je to jistě zajímavější, děti si více zapamatují, protože se učí navzájem. A já také poznám, co daný žák má rád, kde se mu líbí. Velice děkuji za spolupráci.

PROSÍM VÁS , RODIČE, DEJTE DĚTEM TĚLOCVIK I NA VEN. Dočasně nebude jezdit autobus, proto budeme chodit ven v okolí školy - dvůr, sokolovna,....- NOVĚ ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
odhlašovat obědy místo paní Vrbkové, která odešla na rodičovskou dovolenou, je možné u nové vedoucí školní jídelny paní ŠÁRKY FIEDLEROVÉ, lze opět volat na tel. číslo:
533 433 323, nebo poslat email: sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz.
- OVOCE DO ŠKOL
dětem se rozdává balíček (ovoce, někdy i zdravé pitíčko) z projektu OVOCE DO ŠKOL.
Tento balíček budou děti dostávat 1x za 14 dní.


- ABSENCE ŽÁKA
Vyřizování osobních záležitostí žáků a absence žáků
- Předem neplánovanou nepřítomnost žáka ve vyučování (např. nemoc, náhlou nevolnost apod.) nahlásí škole zákonný zástupce nejpozději do 3 dnů písemně nebo telefonicky. V rámci zajištění bezpečnosti žáků doporučujeme zákonným zástupcům sdělit nepřítomnost žáka ve škole bezodkladně
- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění
o třídního učitele, jedná-li se o absenci v délce 1 vyučovací hodina až 3 dny
o ředitelku školy, jedná-li se o absenci delší než 3 dny
Žádost o uvolnění podávají zákonní zástupci v písemné podobě s uvedením důvodu nepřítomnosti třídnímu učiteli. Pro žádost určenou ředitelce školy použije zákonný zástupce formulář vypracovaný školou, jehož součástí je příloha s rozpisem zameškaného učiva, které se musí žák naučit.
- Ve všech případech musí být absence poté bezodkladně písemně omluvena v ŽK zákonným zástupcem žáka, případně i lékařem.
- Na straně školy omlouvá absenci třídní učitel zpravidla na základě údajů v omluvném listě.
- Návštěva lékaře není automaticky důvodem k celodenní absenci žáka, délka absence musí být úměrná charakteru ošetření a vzdálenosti od školy.
- ŘŠ může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu na žádost jeho zákonného zástupce a zároveň určí náhradní způsob vzdělávání.
- Neomluvená absence žáků je řešena individuálně, její opakování je hrubé porušení školního řádu.

DENÍČKY
- Deníčky - vše, co bude probíhat ve škole, akce, prázdniny a jakékoliv další informace, se bude lepit do deníčku, deníčky je nutné prohlížet každý den. I vy rodiče, budete – li potřebovat cokoliv od nás, pište také do deníčku.
+ www stránky: www.jdumova.svet-stranek.cz


POZOR!!!

Třídní schůzky 5.6.2018

POZDRAVENÍ A PODĚKOVÁNÍ RODIČŮ ZA SPOLUPRÁCI BĚHEM CELÉHO ROKU

1. Závěrečné písemné práce z Čj mají být napsané do 15.6. 2018 - ukázala jsem ji rodičům na třídních schůzkách (budou asi ve čtvrtek 7.6. a v úterý 12.6.)

2. Pracovní sešity a výkresy budou koupeny školou a placeny z peněz vrácených za školu v přírodě + případný doplatek (všichni zúčastnění navrhli takto to udělat. Vy, co jste tam nebyli, bych chtěla požádat o souhlas s domluveným postupem). - platba v červnu

3. Nákup dalších sešitů do Čj, M, ...po domluvě nakoupím hromadně u nového dodavatele a v červnu bude platba v hotově4. Focení tříd – 8. 6. 2018 od 8.00 do 10.00 na Dvorecké
CENA 35 Kč společná, 25 Kč skupinky

5. Zábavné odpoledne pro žáky a jejich rodiče spojené s vystoupením žáků a vyhodnocením nejlepších žáků školy. Koná se ve středu 27. 6. od 16 hodin na hřišti v Holáskách

6. Akce v závěru roku – Organizace konce školního roku:

19. 6. – uzavření klasifikace - výuka do konce týdne dle rozvrhu

25. 6. – vybírání učebnic

26. 6. – rozdávání učebnic

27. 6. – úklid tříd, pomůcek, školy, zábavné odpoledne pro rodiče a žáky, vyhodnocení nejlepších žáků

28. 6. – sběr – prosím tímto rodiče o nachystání papíru, abychom ho měli dostatek. Vozík na sběr zapůjčí pí. Uherčíková

29. 6. – 8:00 vysvědčení (1 vyučovací hodina)

7. Hodnocení prospěchu a chování

8. Změny ve funkci ředitele školy – od 1. 8. 2018 Mgr. Petr Opletal

9. telefonní číslo: 770 112 885, 770 112 886 – na tato čísla se do školy dovoláte jen do kanceláře školy, bez ohledu na to, ze kterého telefonního čísla ve škole bylo voláno. V kanceláři nemohou vědět, kdo Vám volal. Proto v takovém případě nevolejte zpět na mobilní číslo GSM brány, ale raději volte pevnou linku TU, který bude spíše vědět, kdo rodiče sháněl.

10. Pro příští školní rok po skončení spolupráce s panem Vlčkem nebudeme zajišťovat pro žáky balíčky sešitů - domluveno - viz. výše.

11. Shrnutí ŠVP – zpětná vazba od rodičů
návštěvníků stránky
celkem7 774