Svet-Stranek.cz
Třída 1.A, Dvorecká 4, Tuřany
Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Vyřizování osobních záležitostí žáků a absence žáků:Třída 1.A, Dvorecká 4, Tuřany

Vyřizování osobních záležitostí žáků a absence žáků

Vyřizování osobních záležitostí žáků a absence žáků
- Předem neplánovanou nepřítomnost žáka ve vyučování (např. nemoc, náhlou nevolnost apod.) nahlásí škole zákonný zástupce nejpozději do 3 dnů písemně nebo telefonicky. V rámci zajištění bezpečnosti žáků doporučujeme zákonným zástupcům sdělit nepřítomnost žáka ve škole bezodkladně
- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění
o třídního učitele, jedná-li se o absenci v délce 1 vyučovací hodina až 3 dny
o ředitelku školy, jedná-li se o absenci delší než 3 dny
Žádost o uvolnění podávají zákonní zástupci v písemné podobě s uvedením důvodu nepřítomnosti třídnímu učiteli. Pro žádost určenou ředitelce školy použije zákonný zástupce formulář vypracovaný školou, jehož součástí je příloha s rozpisem zameškaného učiva, které se musí žák naučit.
- Ve všech případech musí být absence poté bezodkladně písemně omluvena v ŽK zákonným zástupcem žáka, případně i lékařem.
- Na straně školy omlouvá absenci třídní učitel zpravidla na základě údajů v omluvném listě.
- Návštěva lékaře není automaticky důvodem k celodenní absenci žáka, délka absence musí být úměrná charakteru ošetření a vzdálenosti od školy.
- ŘŠ může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu na žádost jeho zákonného zástupce a zároveň určí náhradní způsob vzdělávání.
- Neomluvená absence žáků je řešena individuálně, její opakování je hrubé porušení školního řádu.
návštěvníků stránky
celkem3 901