Svet-Stranek.cz
Třída 2.A, Dvorecká 4, Tuřany
Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Genetická metoda:Třída 2.A, Dvorecká 4, Tuřany

Genetická metoda

VÝUKA ČTENÍ A PSANÍ GENETICKOU METODOU 

Většina dětí, které přicházejí do školy, se již umí podepsat hůlkovým písmem. Některé umí dokonce číst. Hůlkové písmo většinu dětí zaujme především pro svou jednoduchost a této skutečnosti využívá právě genetická metoda čtení. 

​Nejedná se o novou metodu, jedná se o efektivní cestu rozvoje čtenářských dovedností. Základy této metody byly položeny Josefem Kožíškem již v roce 1913 a   od roku 1995 se moderní metodikou zabývá PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc., která také vydala soubor učebnic a pracovních sešitů. ​​​

Genetická metoda je založena na hláskování slov, což se také výrazně projevuje při psaní. Když dítě píše, vybavuje si postupně jednotlivá písmena, ne slabiky.
 

Postup výuky čtení

Děti se učí postupně (vždy se přibírá jen jedno nové písmeno) číst pouze písmena velké tiskací abecedy, která skládají (bez slabikování) do slov. Napsané slovo nejprve zrakem rozloží na písmena - to znamená, že čtou nahlas jednotlivá písmena, a pak je sluchově složí rovnou v celé slovo (M-Á-M-A = MÁMA). 

Když děti zvládnou všechna písmena velké tiskací abecedy a dobře ovládají techniku čtení, postupně se přechází k malým tiskacím písmenům. U tohoto procesu se využívá fakt, že většina malých písmen je podobná těm velkým (O – o, U – u, I – i, S – s, Š – š, Z – z, Ž – ž, C – c, Č – č, I – i, J – j…). A teprve potom, když děti zvládnou čtení, začne se s výukou psacího písma.
 
 

                                       Genetická metoda: N-O-H-A = NOHA 

                                       Analyticko-syntetická metoda: N-O = NO 

                                                                                       H-A = HA 

                                                                                       NO + HA = NOHA

 

Postup výuky psaní

Výuka probíhá ve třech okruzích, které se mohou různě prolínat: 

Výuka se zahajuje cviky na uvolnění ruky – začíná se již druhý den školní docházky a pokračuje minimálně do poloviny listopadu. 

Procvičování ruky psaním tiskacích písmen a slov do linek pod text v učebnici, na popisovací tabulky či do sešitů nebo na pracovní listy. Zapisování písmen slouží jako pomůcka k nácviku čtení, nejde o precizní trénink písařské dovednosti. 

Vlastní psaní psacího písma. Podle metodiky výuky je ideální, kdyby se s nácvikem začne až po probrání všech tiskacích písmen velké i malé abecedy – v lednu. Díky přepisování tiskacích písmen, textů při čtení, a prodloužením období uvolňovacích cviků bude má většina žáků už poměrně dobře připravenou ruku pro psaní a to s sebou nese i rychlejší tempo výuky psaní.
 

Výhody genetické metody

Lépe vychází z přirozených myšlenkových postupů samotných dětí.

Žáci nejsou zatěžováni čtyřmi znaky jednotlivých písmen najednou (malé a velké, tiskací a psací).

Psací písmo se učí později, v první části školního roku tak děti nemusí psát náročné tvary písmen.

Po pochopení principu genetické metody dokáže dítě zkvalitňovat techniku čtení vlastní činností.

Mezi nesporné klady patří rychlost nástupu čtení slov, vět a jednoduchých textů. Děti dokážou velmi brzy číst nápisy kolem sebe v běžném životě, což je silným motivačním prostředkem k dalšímu učení.

Také vnímání obsahu vět je mnohem lepší, od začátku je tak dosaženo čtení s porozuměním.


Srovnání s metodou analyticko-syntetickou:
 ANALYTICKO-SYNTETICKÁ METODA GENETICKÁ METODA
SLABIKOVÁNÍ
děti nejdříve skládají z písmen slabiku, skládáním slabik vznikne slovo, např.:  te - ta = teta
HLÁSKOVÁNÍ CELÉHO SLOVA NAJEDNOU
čteme najednou celé slovo po hláskách, tedy neslabikujeme!
T-E-T-A = TETA
 4 TVARY PÍSMEN NAJEDNOU
děti se najednou učí všechny tvary písmen
JEN VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA
děti se učí nejprve jen jeden tvar písmen (velká tiskací) 
 KRÁTKÁ DOBA NA UVOLNĚNÍ RUKY
uvolňovací cviky před psaním 3 týdny až 1 měsíc
 DOSTATEK ČASU NA UVOLNĚNÍ RUKY
uvolňovací cviky před psaním 4 měsíce tj. do Vánoc

dlouho trvá než jsou děti schopny číst smysluplný text ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
od počátku je kladen důraz na čtení s porozuměním, děti se naučí číst brzy 
 děti více spoléhají na pomoc učitele - zapíše jim vzkaz, podepíše práce ...VELKÁ MOTIVACE
rychlý nástup čtení děti motivuje - píší si vzkazy, zapisují si úkoly, ... 
 výuka psacího písma začíná již počátkem října, kdy ruka není dostatečně uvolněnávýuka psacího písma začíná po Vánocích, kdy je již ruka dostatečně uvolněná. 
návštěvníků stránky
celkem12 322